Úvod O firmě Výrobky Obaly IFS Kontakt


 Mlékárna Čejetičky, spol. s r.o.

představuje v současné době na trhu s mléčnými výrobky typického výrobce  kvalitních čerstvých mléčných výrobků konzumního charakteru tzn. konzumních mlék 1,5 % a 3,5 %, smetany 12 %, smetany ke šlehání 33 %, kysaných tekutých mléčných výrobků, jemného tvarohu, másla a čerstvého másla. Výhradním prodejcem a distributorem našich výrobků je společnost ALIMPEX FOOD a.s.

 Základní data

Obchodní jméno: Mlékárna Čejetičky, spol. s. r.o.
Sídlo: Mladá Boleslav 293 01, Nádražní 14 (mapa)
IČO: 47543761
DIČ: CZ47543761

Identifikátor datové schránky : f49m64a

Veterinární registrační číslo : CZ 233

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 26486

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 268162/0800

Telefon: +420 326 711 611
GSM:  +420 733 696 101 (nelze přepojovat)
Fax: +420 326 735 425

Kontaktní e-mail:

mlada(zavináč)mlada.cz

www.mlada.cz

www.alimpex.cz


Zásady ochrany oznamovatelů

UVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (O WHISTLEBLOWINGU)

Společnost Mlékárna Čejetičky tímto v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) zveřejňuje následující informace.

1. Možnosti oznamovatele podat oznámení

Oznamovatel podle Zákona může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  1. písemně, a to v listinné podobě na poštovní adresu příslušné osoby uvedenou níže anebo na emailovou adresu příslušné osoby uvedenou níže, nebo
  2. ústně, a to telefonicky na telefonické číslo příslušné osoby uvedené níže, nebo
  3. na žádost oznamovatele osobně, na předem sjednané schůzce s příslušnou osobou uvedenou níže.

Doporučujeme pro oznámení využít náš bezpečný vnitřní oznamovací systém. Skupina Alimpex přísně dodržuje všechny zásady ochrany oznamovatelů a chrání oznamovatele před jakýmikoliv odvetnými opatřeními.  Všechna oznámení jsou objektivně a nezávisle prošetřena, na základě zjištěných skutečností jsou přijímána nápravná opatření. Příslušná osoba zachová důslednou mlčenlivost o totožnosti oznamovatele, zajistí posouzení oznámení, doporučí vhodná opatření pro nápravu oznámeného porušení právních předpisů a předejití takovým porušením v budoucnu. Příslušná osoba rovněž oznamovateli poskytne zpětnou informaci, jak bylo oznámení posouzeno a jaká opatření byla přijata.

Oznamovatel má dále možnost obrátit se s oznámením na Ministerstvo spravedlnosti, a to prostřednictvím zabezpečeného formuláře na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/, emailu oznamovatel@msp.justice.cz anebo telefonicky na čísle 221 997 840. Rovněž na Ministerstvu spravedlnosti si lze sjednat schůzku s pověřeným zaměstnancem za účelem osobního podání oznámení. V podrobnostech odkazujeme na informace poskytované Ministerstvem spravedlnosti na www.justice.cz.

2. Příslušná osoba

Příslušnou osobou podle Zákona určila společnost pana Vojtěcha Dynteru, jehož kontaktní údaje jsou:

Poštovní adresa: Vojtěch Dyntera, Nádražní 14, 293 01 Mladá Boleslav

Emailová adresa: duverne.hlaseni@mlada.cz

Telefonní číslo: +420 737 701 687

3. Vyloučení přijetí oznámení od osob, které pro naši společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost 

Mlékárna Čejetičky, spol. s r.o.  vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, tj. závislou práci v pracovněprávním poměru, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

Ochrana soukromí

Oznámení o zpracování osobních údajů společností Mlékárna Čejetičky. spol. s r.o.

Společnost Mlékárna Čejetičky, spol. s r.o.., IČO: 475 43 761, se sídlem Nádražní 14, 293 01, email: mlada@mlada.cz, telefon: 326 711 611 (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”), informuje svého obchodního partnera (dále jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů, které byly Správci odevzdány při uzavření obchodní smlouvy, budou zpracovány za účelem uzavírání dílčích kupních smluv a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků z vadného plnění či nároků z dílčích kupních smluv;
 • právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění z obchodní smlouvy a následných dílčích kupních smluv, které budou uzavírány na základě objednávek a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s vedením účetnictví;
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran a následná možnost splnění dodání předmětu smlouvy, tedy zejména dodání předmětu koupě či vyřízení reklamace, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné;
 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví a po dobu 10 let dle zákona o DPH;
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování;
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení obchodního vztahu poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvoleného Správcem, a dále osobám, které Správci poskytují cloudové, softwarové, právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností vzniklých z dílčích smluv a povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám;
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.